Το Όραμα μας

Οι σκοποί είναι κοινωνικοί, κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, φυσιολατρικοί και πολιτιστικοί και συνίστανται ενδεικτικά στη συνένωση και σύμπραξη ανθρώπων που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του κοινωνικού και βιοτικού επιπέδου των διαβιούντων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας
Παράλληλα στοχεύουμε στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, υλικής και ηθικής υποστήριξης στα λιγότερο προνομιούχα μέλη της κοινωνίας μας, στην ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων τους, στην ένωση και ηλεκτρονική δικτύωση των τοπικών οργανώσεων και φορέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών για τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση πάγιων και/ή πρόσκαιρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι προαναφερθείσες περιοχές
Βοηθάμε και προτείνουμε ιδέες για τη βελτίωση των υποδομών και παροχή υπηρεσιών στους τομείς παιδείας, υγείας, αθλητισμού, πολιτιστικούς, περιβαλλοντολογικούς και οικολογικούς των άνω περιοχών.
Υλοποιούμε τη δημιουργία φόρουμ και κέντρου μελετών για την προώθηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος ως στοιχείων υποδομής για την ανακύκλωση, την ενέργεια, τα τοπικά προϊόντα, την προώθηση και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με τελικό σκοπό την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης.
Βοηθάμε στη διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού και κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων προς όφελος των νησιωτικών και ακριτικών περιοχών της Ελλάδας με σκοπό τη δημιουργία «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης και τους τοπικούς φορείς, στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, με μέσα την οριζόντια επικοινωνία τη δικτύωση και τη συμβουλευτική.
Σκοπεύομε στη ναυτική εκπαίδευση και στη διεύρυνση ναυτικών γνώσεων και εμπειρίας των μελών της και των νέων και την εξοικείωσή τους με τη θάλασσα και τα φουσκωτά σκάφη αλλά και γενικότερα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και εύρεσης εργασίας σε διαφόρους παραγωγικούς τομείς της κοινωνίας μας. Στοχεύουμε στην προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Συμμετέχουμε μέσω δράσεων στην ευαισθητοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.και στη διαμεσολάβηση για την άντληση κεφαλαίων και επένδυσή τους σε έργα υποδομής.
Προσπαθούμε και συμμετέχουμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συνεργασιών με Μ.Κ.Ο., Ο.Τ.Α., κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.
Βοηθάμε στην παροχή συνδρομής σε δραστηριότητες τρίτων που σχετίζονται με τη θάλασσα ή προάγουν τα θαλάσσια αθλήματα.
Παράλληλα για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, χοροεσπερίδες, συναυλίες, θαλάσσιες αποστολές, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς, ομοσπονδίες και οργανώσεις κάθε φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και να προβαίνει εν γένει σε κάθε πρόσφορη κατά η κρίση της απαιτούμενη ενέργεια.
Η οργάνωση και οι δράσεις της Εταιρείας βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας ασχέτως κοινωνικού, βιοτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης και υλοποιούνται με τις αρχές του εθελοντισμού.